[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]Σύμφωνα με την αρχή της «επιμερισμένης διαχείρισης» υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληρωμών στους γεωργούς της χώρας τους είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το κύριο στοιχείο του συστήματος διαχείρισης πληρωμών είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Στοιχεία του ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ αποτελείται από μια σειρά ψηφιακές και διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, και συγκεκριμένα:

 • ένα σύστημα ταυτοποίησης όλων των γεωργικών εκτάσεων στις χώρες της ΕΕ, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ)
 • ένα σύστημα που επιτρέπει στους γεωργούς να επισημαίνουν με γραφικά τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης (αίτηση με γεωχωρικά στοιχεία)
 • μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ζώα στις χώρες της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζονται καθεστώτα ενίσχυσης με βάση τα ζώα
 • ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει συστηματικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει μηχανογραφημένων διασταυρούμενων ελέγχων και φυσικών ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις (επιτόπιοι έλεγχοι)
 • Τι είναι η ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ);

 

 1. Η Ενιαία αίτηση ή αίτηση ΟΣΔΕ είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.
 2. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 3. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

 • Ποια είναι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΟΣΔΕ);

 

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

α) Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr

β) Μέσω ενός πιστοποιημένου Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων (ΚΥΔ) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Το ΟΣΔΕ εξασφαλίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο της εισοδηματικής στήριξης με τυποποιημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, το ΟΣΔΕ καλύπτει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους, η οποία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εισοδηματικής ενίσχυσης από τους γεωργούς. Για τη στήριξη των γεωργών στη διαδικασία αυτή, οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να τους παρέχουν προκαθορισμένες πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν.

Στη συνέχεια, οι εθνικές διοικήσεις ελέγχουν κατά πόσον οι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδηματικής στήριξης, με διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων και επιτόπιους ελέγχους σε δείγμα των γεωργών.

Ακολουθούν οι πληρωμές στους γεωργούς, όπου λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευρήματα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων. Τέλος, η εθνική διοίκηση επικαιροποιεί τις προκαθορισμένες αιτήσεις ενίσχυσης για το επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τρέχοντος έτους.

 

 • Ποιες είναι οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ;

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης (ΟΣΔΕ) είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.

 1. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μαΐου:
  α) της αίτησης ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να
  λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν
σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2019 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά
εργάσιμη ημέρα

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Η AGRO-TRUST μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης & Συνεργάτες είναι Πιστοποιημένος Φορέας Α’ από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους Νομούς Αργολίδας & Κορινθίας για δηλώσεις ΟΣΔΕ  & μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2014-2020.

Η AGRO-TRUST μελετητική Βασιλόπουλος  Δημήτρης & Συνεργάτες με το έμπειρο και εξειδικευμένο της προσωπικό, είναι έτοιμη να σας παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων Αγροτών και Κτηνοτρόφων για την έγκυρη υποβολή των αιτήσεων τους.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]