Πρόγραμμα Μείωση της νιτρορύπανσης

Σημαντικό ενδιαφέρον για την Αργολίδα παρουσιάζει το πρόγραμμα 10.1.04  «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», γνωστό με τον όρο « Μείωση της Νιτρορύπανσης»

Από 15 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου 2018 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για ένταξη τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο δικαιούχο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

 Περιοχή Παρέμβασης:

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν το μεγαλύτερο μέρος του Αργολικού πεδίου δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα των Δήμων Άργους Μυκηνών και Ναυπλιέων.

Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση:

Η Δημόσια Δαπάνη  της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 €, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με της προηγούμενης που ήταν 45.000.000 €.

Ύψος ενίσχυσης (€/στρέμμα/έτος) *

Η διάρκεια της ενίσχυσης είναι πενταετής

Πελοπόννησος

Εσπεριδοειδή:                   27,2€/στρέμμα (Δράση Γ)

Ελιά:                                 45,2€/στρέμμα (Δράση Γ)

Ροδακινιά – Βερικοκιά:    31,7€/στρέμμα (Δράση Γ)

Κηπευτικά:                       60,0 €/στρέμμα (Δράση Α,Β,Γ)

* Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, με ποσό, επιπλέον του ύψους ενίσχυσης του Πίνακα 3, που δεν υπερβαίνει τα 24€/Ha για κάθε ένα από τα τρία έτη. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.

Κριτήρια επιλογής:

Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση είναι μεγαλύτερος του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης , ισχύουν τα παρακάτω βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

  1. 1 μόριο για κάθε 10 στρέμματα έκτασης με κακή ποιοτική κατάσταση σε υπόγεια υδατικά συστήματα.
  2. 0,2 μόρια για κάθε 10 στρέμματα έκτασης που βρίσκεται σε περιοχές NATURA.

Δικαιούχοι:

Είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν  στη δράση, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Ø         να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2017, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς.

Ø         να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).

Οι παρακάτω δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης (Γ) είναι πενταετούς διάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν :

  1. Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων, με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου κατά τη χειμερινή περίοδο, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγμένης στη δέσμευση γεωργικής έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειμερινά ψυχανθή και μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά,

      Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς. Η χλωρά λίπανση στην ΕΑΕ εκάστου έτους εφαρμογής – πληρωμής θα αποτυπώνεται ως επίσπορη καλλιέργεια, με διαφορετική – όποτε απαιτείται – έκταση από την κύρια δενδρώδη καλλιέργεια και μέχρι την έκταση της κύριας δενδρώδους καλλιέργειας.

  1. Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα αγροτεμάχιο/α στο/στα οποίο/α εφαρμόζεται η πρακτική της χλωράς λίπανσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια και περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο N-NO3) και φυλλοδιαγνωστική. Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές αναλύσεις τρεις φορές στη διάρκεια της πενταετίας, ως ακολούθως:  για το 1ο έτος εφαρμογής : αναλύσεις εδάφους  για το 2ο έτος εφαρμογής: αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική  για το 4ο έτος: αναλύσεις εδάφους.
  • Να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

Για την κατάρτιση του ετήσιου ΣΔΕ λαμβάνονται υπόψη:

   τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών, 

   ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, 

   οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια 

   οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμευσης και

   η αποτελεσματικότητα της γεωργικής πρακτικής της χλωράς λίπανσης ως μεθόδου λίπανσης του οπωρώνα κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμογής. 

Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο  Π.Ε. Γεωπόνων και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο ετήσιο ΣΔΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

AGRO-TRUST Μελετητική Βασιλόπουλος Δημήτρης και Συνεργάτες

Γραφείο οικονομοτεχνικών και γεωργικών Μελετών

Διαχείριση παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Δημήτρης Βασιλόπουλος Γεωπόνος   Γ. Μηχανικός Msc Μελετητής   ΓΠΑ

Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Γραφεία Αργολίδας: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου

Εναντι Νομαρχίας 21100 Ναύπλιο

2752029727 / 6948729691 / 6944338266 Fax: 2752029728

Site: www.agro-trust.gr

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφεία Κορινθίας: Λεωφόρος Παπακωνσταντίνου 81β 20500 Νεμέα

 Τηλ. & Fax: 2746020000

 Site: www.agro-trust.gr

 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ναύπλιο

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  27520 29727
  27520 29728
 6948729691
 Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου-21100 Ναύπλιο

   

Νεμέα

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 27460 20000
 27460 20000
 6944338266
Παπακωνσταντίνου 81 Β - 20500 Νεμέα